Pov npav ntawm tsev hauv Minnesota yooj yim xwb!

Pov npav los ntawm kev xa ntawv mus yooj yim tshaj plaws kom hnov koj lub suab.Yooj yim, nyab xeeb, thiab tsis nyuaj li.

Nias ntawm no rau thov daim ntawv xaiv nom los sis mus saib ntawm DFL.org/VoteEarly

Koj thov daim ntawv xaiv nom rau kev xaiv tsa loj hnub no tau!